Oraroo
Zarejestruj swoją firmę
/landing.jpg

Szczegółowe porównanie pakietów

Podstawowe zarządzanie zasobami ludzkimiZaawansowane zarządzanie zasobami ludzkimiKompleksowe zarządzanie projektami i zasobami ludzkimiPrzedsiębiorstwo
Struktura Firmy
Struktura Jednostek Organizacyjnych
Niestandardowe Typy Jednostek Organizacyjnych
Hierarchia Jednostek Organizacyjnych
Hierarchia Członków Jednostek Organizacyjnych i Kierowników
Hierarchia Podległości Operacyjnej
Wielofirmowa Organizacja
Międzynarodowa Wielofirmowa Organizacja
Pracownicy i Kontrahenci
Umowy o Pracę
Partnerzy Usługowi
Historia Pracowników
Umiejętności i Stopnie Doświadczenia
Okresowe Działania Pracowników (badania lekarskie itp.)
Stały Grafik i Nadgodziny
Grafik Pełnego Etatu
Grafik Niepełnego Etatu
Proces Zatwierdzania Nadgodzin
Kompensacja Nadgodzin Wolnym Czasem
Eksportowanie Nadgodzin do Płatności
Elastyczny Grafik, Obecność
Szablony Grafików Tygodniowych
Grafik Pracownika na Podstawie Szablonów
Wybór Dni Wolnych w Weekend
Obecność: Rozpoczęcie Pracy, Zakończenie, Przerwy
Eksportowanie Raportu o Obecności
Pobieranie Danych z Systemów Kontroli Dostępu
Nieobecności
Proces Zatwierdzania
Definiowanie Niestandardowych Typów Nieobecności
Zarządzanie Dostępnym Urlopem
Proces Zamknięcia Miesiąca
Standardowa Polityka Urlopu vs Negocjowane Przez Pracownika
Polityki Loyalności Dostępnego Urlopu
Zawieszenie Umowy o Pracę
Widoki Zespołu
Widok Kierownika na Zespół
Widok Grafiku i Obecności w Zespole
Widok Zaplanowanych Aktywności w Zespole
Widok Karty Czasu Pracy w Zespole
Przechowywanie i Przygotowanie Dokumentów Pracowniczych
Elektroniczne Przechowywanie Dokumentów Pracowniczych
Generowanie Dokumentów na Podstawie Szablonów
Masywne Generowanie Dokumentów
Widoczność Dokumentów na Podstawie Poziomów Poufności
Planowanie Lokalizacji Pracy
Praca w Biurze, Domu lub u Klienta
Konfigurowalny Proces Zatwierdzania
Widoczność w Zespole
Konfigurowalna Mapa Lokalizacji Biura
Rezerwacja Biurek
(wkrótce dostępne) Rezerwacja Miejsca Parkingowego
Komunikacja z Pracownikami
Spersonalizowane Wiadomości z Załącznikami
Ankiety Klimatu/Wewnętrznej Opinii
Wskazywanie Odpowiedzi z Nazwiskiem lub Anonimowo
Potwierdzenie Odczytu Wiadomości
Powiadomienia Push w Aplikacji Mobilnej Oraroo
Podróże Służbowe
Proces Organizacji i Zatwierdzania Podróży Służbowych
Zatwierdzenia Budżetu
Predefiniowane Szablony Dokumentów
Obliczanie Diet Podróży
Raporty Wydatków
Proces Raportowania Wydatków
Rejestrowanie Wydatków za pomocą Aparatu Telefonu
Konfigurowalne Typy Wydatków
Konfigurowalne Dokumenty Wydatków
Śledzenie Wydatków na Projektach
Automatyczna Aktualizacja Kursów Walut
Fakturowanie Wydatków z Konfigurowalnym Narzutem
OCR Wydatków
Rejestracja Wydatków przez Przesłanie Emaila
Eksport do Systemu Rachunkowości
Generowanie Plików Płatności dla Rozliczenia Raportu Wydatków
Oceny Wydajności Pracowników
Ustawianie Ogólnych Celów w Firmie
Konfigurowalny Okres Oceny
Kierownicy mogą przypisywać Określone Cele i Wyznaczać Podwładnym
Formalne Akceptowanie Celów przez Pracowników
Samodzielna Ocena Pracownika
Osoby Zewnętrzne do Oceny, z Firmy lub Spoza Niej
Definiowanie Celów na Podstawie Wskaźników Obliczanych przez Oraroo na Pracownika
Ciągła Informacja Zwrotna od Innych Członków Zespołu
Widoczność Kierownika wszystkich Powiązanych Informacji Zwrotnych przed Podjęciem Decyzji
Klienci, Projekty, Aktywności Projektowe
Automatyczne Pobieranie Danych Klienta z Publicznych Źródeł
Planowanie Projektów na Aktywności
Planowanie Personelu na Projekty i Aktywności
Kokpit Projektu: Osiągnięcia, Ryzyka, Problemy, Kolejne Kroki
Cykliczne Przydziały
Przydziały na Kilka Projektów z Ograniczeniem Czasu lub Procentem Harmonogramu
Konfigurowalne Prawa Dostępu
Rejestracja i Zatwierdzanie Nakładu Pracy
Czas Trwania lub Interwałowy
Na Projekcie lub Aktywności Projektowej
Zatwierdzanie przez Kierownika i/lub Kierownika Projektu
Możliwość Korygowania Czasu Fakturowalnego przez Kierownika
Powiadomienia i Monitorowanie Opóźnień w Rejestracji Karty Czasu
Eksport Szczegółów Karty Czasu, na Projekt lub całą Firmę
Umowy dla Projektów (część Opcji Fakturowania)
Cena Stała, na Czas i Materiał, Abonament
Wycena na Podstawie Czasu lub Osiągniętych Wyników
Katalog Usług i Aktywności na Poziomie Firmy
Fakturowanie Jednorazowe, na Podstawie Harmonogramu lub Okresowo za Usługę
Wycena na Podstawie Przydziału lub Stażu
Stopniowanie Taryf według Czasu lub Osiągniętych Wyników
Specjalna Wycena nadgodzin
Zarządzanie Postanowieniami Umowy
Potencjalna Umowa/Kontrakt
Generowanie Dokumentów Umowy lub Oferty na Podstawie Szablonów: DOC lub PPT
Fakturowanie Umów (z Opcją Fakturowania)
Faktury Podatkowe lub Proformy
Ręczne lub Automatyczne Fakturowanie na Podstawie Harmonogramu
Proces Przeglądu/Zatwierdzania Faktur
Zarządzanie Zakresami Numerów Faktur
Kursy Walut podczas Fakturowania, korzystając z Publicznie Dostępnych Kursów Walutowych
Anulowanie Faktury lub Storno
Fakturowanie Zaliczki, Progresywne Storno Zaliczki na Fakturze Usługowej
Dostosowane Szablony Faktur, na Poziomie Firmy lub Umowy
Automatyczna Dostawa Faktur do Klientów za Pośrednictwem Emaila
Pola Niestandardowe
Dotyczy Pracownika lub Jednostek Organizacyjnych
Dotyczy Projektów, Klientów lub Przydziałów Projektowych
Tekstowe, Datowe, Numeryczne, Flagi lub Listy Wartości
Możliwość Filtracji w Widokach List
Możliwość Eksportu do XLS
Używanie w Integracjach z Zewnętrznymi Systemami
Niestandardowe Przepływy Pracy
Konfigurowalne Procesy Rekrutacyjne
Proces Onboardingu
Procesy Szkoleniowe
Procesy Wnioskowania o Urlop
Procesy Wnioskowania o Zwolnienie Lekarskie
Procesy Zwalniania Pracownika
Procesy Zwolnień Grupowych
Periodic Execution
Eksport i Import Danych
Eksport XLS dla Dowolnego Zbioru Danych
Import XLS dla Podstawowych Zbiorów Danych
Standaryzowany Eksport do Obliczeń Wynagrodzeń
Dostosowany Eksport do Obliczeń Wynagrodzeń
Standaryzowany Eksport dla Załączników Czasu Pracy
Szablony Importu XLS z Mapowaniem Wartości Zewnętrznego Systemu
Interfejs API OData do Integracji z Zewnętrznymi Systemami
Pakiet Raportowania Microsoft PowerBI
Dedykowane API do Integracji Przepływów Roboczych Oraroo z Zewnętrznymi Systemami